РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Регионален екип за подкрепа за личностно развитие

Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности към Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - област Видин:

Ръководител - Ангел Донкин - Началник отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" на РУО-Видин

Членове:

1. Цветомир Митев - психолог на РЦПППО-област Видин;

2. Юлия Димова - логопед на РЦПППО-област Видин;

3. Анелия Русинова - страши ресурсен учител на РЦПППО-област Видин;

4. Десислава Младенова - страши ресурсен учител на РЦПППО-област Видин;

5. Емилия Трифонова - логопед - рехабилитатор на слуха и говора на РЦПППО-област Видин;

6. Д-р Ангел Тосев - Директор на Дирекция "Медицински дейности" на РЗИ- Видин;

7. Ралица Бочева - главен социален работник на Отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане" - Видин.