РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

 • Искане на родител до директора на училището за извършване на оценка на индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа/OBRAZEC 1 /;
 • Искане на родител до директора на РЦПППО-област Видин на повторна оценка на индивидуалните потребности при несъгласие на родителя с оценката на екипа за подкрепа за личностно развитие в детската градина /училището /OBRAZEC 2/;
 • Искане на родител до директора на РЦПППО-област Видин за наблюдение на дете и отлагане по обективни причини от задължително обучение в I клас за една година /OBRAZEC 3 /;
 • Искане на родител до директора на РЦПППО-област Видин за становище за насочване на ученик със специални образователни потребности, който ще получи удостоверение за завършен VII/X клас за обучение в профили или в специалности от професии /OBRAZEC 4/;
 • Искане на родител до директора на училището за извършване на оценка за насочване на ученик със специални образователни потребности в изнесена паралелка/група от училище в ЦСОП /OBRAZEC 5/;
 • Заявление на родител до директора на РЦПППО-област Видин за извършване на консултация от логопед /OBRAZEC 6/;
 • Заявление на родител до директора на РЦПППО-област Видин за извършване на консултация от психолог/OBRAZEC 7/;
 • Заявление на родител до директора на РЦПППО-област Видин за изготвяне на психолого-педагогическа характеристика за явяване пред ТЕЛК-гр...................../OBRAZEC 8/;
 • Заявление на родител до директора на РЦПППО-област Видин за оценка на езиково-говорно развитие от логопед /OBRAZEC 9/;
 • Заявление на родител до директора на детската градина/училище за продължаване на ресурсно подпомагане/OBRAZEC 10/.
 • Примерен протокол с оценката и решението на Екипа за подкрепа за личностно развитие за предоставяне на допълнителна подкрепа на детето или ученика със специални образователни потребности/Protokol/.