РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Проекти

1. Интерактивни срещи за методическа подкрепа на родители и педагогически специалисти в детските градини на тема "Успешни родители-уверени деца"/2019-2020 учебна година/.

2. Супервизия за членовете на Екипите за подкрепа за личностно развитие /интервизия, административна супервизия или социална супервизия/ по заявка на директора на образователната институция.

3. За всички образователни институции на Област Видин - Информационен семинар за членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие на тема "Модели на приобщаване на деца и ученици със СОП"-18.12.2019г.

4. За всички образователни институции на Област Видин - Информационен семинар за членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие на тема "Взаимодействие на Екипа за подкрепа за личностно развитие с Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със СОП"- 12.02.2020г.

5. Организиране и провеждане на обучения по заявка на директори на образователни институции с предоставяне на удостоверение за 1 квалификационен кредит от РЦПППО-област Видин на теми:

- "Взаимодействие между РЕПЛРДУСОП и ЕПЛР. Екипност в приобщаващото образование."

- "Форми, техники на работа и терапии при деца със СОП."

- "Елементите на подкрепящата среда за деца и ученици в детска градина/училище."