РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Дейности

В областта на координирането регионалните центрове извършват следните дейности:

1. осигуряват координиращи дейности във връзка с оценка на допълнителната подкрепа;

2. осъществяват координация по изпълнението на плана за подкрепа на детето или ученика със специални образователни потребности;

3. осигуряват специалисти в детски градини и училища, където няма възможност за формиране на екип за подкрепа за личностното развитие;

4. осъществява връзка между родители и Центрове за специална образователна подкрепа и специални училища;

5. развиват разнообразни форми на сътрудничество с институции, с физически и юридически лица с нестопанска цел за подпомагане процеса на приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности;

6. участват в разработването в областна и общинска стратегия за приобщаващо образование;

7. организират и провеждат регионални инициативи по въпросите на приобщаващото образование.

 

В областта на консултирането регионалните центрове извършват следните дейности:

1. запознават родителите с принципите и философията на приобщаващото образование;

2. консултират родителите за условията на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитиена деца и ученици със специални образователни потребности;

3. консултират родители, учители и специалисти за усвояването на различни форми и техники на работа с деца и ученици със специални образователни потребности и използването на специализирана литература;

4. консултират родителите и педагогическите специалисти за използването на различните видове терапии - фамилна терапия, арттерапия, музикотерапия, кинезитерапия, ерготерапия, сензорна интеграция и др., съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности;

5. съдействат за включването и участието на родителите и педагогическите специалисти в дискусии по въпросите на приобщаващото образование;

6. консултират учениците със специални образователни потребности и техните родители за възможностите за професионално обучение и за професионална реализация;

7. консултират родителите и педагогическите специалисти в областта за условията и реда за отлагане от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности.

 

В областта на квалификационната дейност регионалните центрове: изготвят програми за квалификация и провеждат различни квалификационни форми, провеждат квалификационна дейност на педагогическите специалисти, издават документ и присъждат квалификационни кредити.

 

В областта на методическата функция регионалните центрове осъществяват:

1. провеждат краткосрочни модулни обучения на помощник- учителите;

2. оказват методическа подкрепа на членовете на екипите за личностно развитие в детските градини и училищата, специалните педагози и други педагогически специалисти от специалните училища, центровете за специална образователна подкрепа, центровете за подкрепа на личностно развитие.