РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

15.10.2019г.

Актуализация на база-данни на РЦПППО-област Видин към 15.10.2019г. по чл.145, ал.2 от Наредбата за приобщаващото образование:

- децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в детски градини и училища на територията на област Видин;

- децата и учениците в ЦСОП;

- децата в специална група;

- ресурсните учители и другите специалисти, които осигуряват ресурсно подпомагане на територията на област Видин;

- помощниците на учителя;

- координатора на детската градина/ училището.