РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Документи за приобщаващо образование в област Видин

Актуализация на база данни към 15.02.2020г. по чл. 145, ал.2 от Наредба за приобщаващото образование:

- децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в детски градини и училища;

- децата и учениците в ЦСОП;

- децата в специални детси градини;

- ресурсните учители и другите специалисти, които осигуряват ресурсно подпомагане на територията на област Видин;

- помощниците на учителя;

- координатора на детската градина, училището.