РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Актуализиране на информация към 15.10.2021 г.

Актуализиране на базата-данни към 15.10.2021г. на:

- децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в детски градини и училища на територията на област Видин;

- децата и учениците в ЦСОП;

- ресурсните учители и другите специалисти, които осъществяват ресурсно подпомагане на територията на област Видин;

- помощници на учителя на територията на област Видин.