РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Данни за деца и специалисти

Актуализация на база-данни към 15.10.2020г.:

- деца и ученици със специални образователни потребности, които се обучават в детски градини и училища

- деца и ученици в ЦСОП

- деца в специални детски градини

- ресурсни учители и другите специалисти, които осигуряват ресурсно подпомагане на територията на област Видин

- помощници на учителя

- координатор на ДГ, училището