РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Насочване за обучение на ученици след завършване на VII и X клас в ЦСОП

Регионален екип ПЛРДУСОП насочва за обучение ученици след завършване на VII и X клас, които завършват с удостоверение за завършен клас, по предложение на Екипа за подкрепа за личностно развитие на училището.