РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Допълнителна подкрепа за личностно развитие в извънучебно време

Във връзка с Правилник за вътрешния трудов ред на РЦПППО, утвърден със заповед № 1 / 15.09.2021 г., специалистите на Регионален център – област Видин извършват допълнителна подкрепа за личностно развитие в извънучебно време.

Заниманията за децата от II група до IV група  в детската градина и за учениците от I до III клас се провеждат в периода 1 – 15 юни 2022 г.

Допълнителната работа се извършва от психолози, логопеди и ресурсни учители в зависимост от потребностите на детето/ученика и по желание на родителите.

Занятията се провеждат по утвърден от Директора график по следните направления:

  • Ресурсно подпомагане – модул „Български език“, модул „Математика“, модул „Околен свят“
  • Рехабилитация на комуникативните нарушения – модул „Речево развитие“, модул „Развитие на фина моторика“
  • Психо-социална рехабилитация – модул „Емоционална интелигентност и социални умения“, модул „Когнитивни способности“

По предварително заявено желание от страна на родител, общо са включени:

  • 48 деца и ученици в групите за ресурсно подпомагане
  • 54 деца и ученици в групите за рехабилитация на комуникативните нарушения
  • 17 деца и ученици в групите за психо-социална рехабилитация.