РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Насочване за обучение на ученици с качествено оценяване по учебни предмети

Насочване за обучение от РЕПЛРДУСОП към РЦПППО-област Видин.