РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Методическа подкрепа и супервизия

Изграждане на приобщаваща училищна среда: училищно управление,педагогически практики, адаптирано учебно съдържание, дидактични материали и методики, приобщаваща класна стая.