РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Информация

Актуализация на база-данни по чл.145, ал.2 от Наредба за приобщаващо образование:

- деца и ученици със специални образователни потребности, които се обучават в детски градини и училища;

- деца и ученици в ЦСОП;

- деца в специални детски градини;

- ресурсни учители и други специалисти, които осигуряват ресурсно подпомагане;

- помощници на учителя;

- координатор на детската градина или училището.