РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Изнесено обучение на тема: "Развитие на умения за комуникация, екипно взаимодействие и сътрудничество"

На 25.06.2022 – 26.06.2022 г. се проведе изнесено обучение – вътрешно институционална квалификационна дейност на педагогическите специалисти на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Видин в комплекс Минкови бани, гр. Вършец с издаване на удостоверение с издаване на 1 квалификационен кредит и пеодължителност 16 академични часа.

Присъстват  24 членове на методическото обединение на педагогическите специалисти от Регионален  център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Видин. 

В обучението са представени от педагогическите специалисти следните теми:

- Ася Петрова /директор/ запозна педагогическите специалисти с комуникативни ситуации, в които директорът си поставя за цел реципиентът не само да възприеме и разбере предаваната информация, но и тя да се превърне в негово убеждение

- Цветомир Митев /психолог/ запозна педагогическите специалисти със същността  на комуникацията като устно или писмено предаване или размяна на идеи и познание

- Мария Колева /ресурсен учител/ и Петко Костов /ресурсен учител/ запознават педагогическите специалисти с това как се постига единство в многообразието

- Димо Симеонов /психолог/ и Ирена Филипова /старши ресурсен учител/ запознават педагогическите специалисти с методите за мотивация

- Галина Георгиева /психолог/ и Кристина Кирилова /ресурсен учител/ запознават педагогическите специалисти с ролята на емоциите и жестовете в общуването

- Наташа Трайкова /старши ресурсен учител/ и Снежанка Георгиева /ресурсен учител/ организират за педагогическите специалисти занятие с елементи на тренинг на тема: „Умения за комуникация – разрешаване на конфликти“

- Венелин Велкова /ресурсен учител/ запознава педагогическите специалисти с игрови техники при работа с деца.

- Мирослава Николова /старши ресурсен учител/ и Паола Найденова /ресурсен учител/ представят на присъстващите колеги темата: „Техники за развитие на ефективна комуникация в екип“

- Силвия Михайлова /ресурсен учител/ и Петя Арсенова /ресурсен учител/ запознават педагогическите специалисти с  начините за изграждане на умение за общуване чрез ролеви игри