РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

ДГ"Иглика", гр. Белоградчик

Маркери за идентифициране на деца с обучителни трудности в ранна детска възраст.