РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Ролята на ранното идентифициране на специални образователни потребности при децата в предучилищен етап на образование"

Срещата за методическа подкрепа на тема "Ролята на ранното идентифициране на специални образователни потребности при децата в предучилищен етап на образование" е проведена в СДГ "Арабела" - град Видин.

Задачите на срещата са: отбелязване на нуждата от извършване на ранно оценява на потребностите на децата в предучилищна възраст; запознаване с основните затруднения, които децата могат да изпитват в предучилищна възраст; маркиране на конкретни затруднения (образователни, логопедични или психологични), при които учителите трябва да обърнат внимание и да насочат децата за обща и допълнителна подкрепа; провеждане на открита дискусия по въпросите на приобщаващото образование.

Целите на срещата са: по-добро разбиране на приобщаващото образование; стимулиране на извършване на ранно оценяване на потребностите на децата в предучилищна възраст; подобряване на екипните отношения между специалистите, осигуряващи допълнителна подкрепа и педагогическите специалисти от образователната институция;

Водещи на мероприятието са: Катрин Каменова /ресурсен учител/, Емилия Трифонова /логопед-рехабилитатор на слуха и говора/ и Галина Георгиева /психолог/ - специалисти от Регионален център - област Видин, а участници са педагогически специалисти и членове на екипите за подкрепа за личностно развитие от образователната институция.