РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Уверени родители - успешни деца"

Срещата за методическа подкрепа на тема "Уверени родители - успешни деца " е проведена с педагогически специалисти от ДГ "Арабела" и филиал ДГ "Незабравка" - град Видин.

Задачите на срещата са: запознаване с принципите на приобщаващото образование; запознаване с основните нарушения, които могат да бъдат забелязани при децата в предучилищна възраст; разясняване на спецификите за комуникация с родителите на деца със специални образователни потребности; даване на насоки за успешна екипна работа между учителите и специалистите, осигуряващи допълнителна подкрепа на деца от образователната институция; даване на насоки за включване на родителите на деца със специални образователни потребности в образователния процес на децата с цел активно приобщаване и социализация.

Целите на срещата са: създаване на екипност между специалистите от Регионален център – област Видин и педагогическите специалисти от образователната институция; приемане на приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование на децата; правилно прилагане на държавния образователен стандарт за приобщаващо образование.

Водещи на мероприятието са: Анелия Русинова /старши ресурсен учител/ и Катрин Каменова /ресурсен учител/ - специалисти от Регионален център - област Видин, а участници са директорът на ДГ "Арабела и филиал ДГ "Незабравка" - град Видин, г-жа Станислава Иличова, педагогически специалисти и членове на екипите за подкрепа за личностно развитие от образователната институция.