РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Уверени родители - успешни деца"

Срещата за методическа подкрепа на тема "Уверени родители - успешни деца " е проведена с педагогически специалисти от ДГ "Детелина" - град Видин.

Задачата на срещата е участие на педагогическите специалисти и родителите при обмяна на информация и опит за организиране на процеса на обучение на децата със специални образователни потребности.

Целите на срещата са: запознаване на педагогическите специалисти от ДГ „Детелина“ – гр. Видин с целите на  допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата, с конкретни начини за успешна самоподготовка у дома; изграждане на позитивен организационен климат, създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование.

Водещи на мероприятието са: Ирена Филипова /старши ресурсен учител/ и Паола Найденова /логопед/ - специалисти от РЦПППО - област Видин, а участници са педагогически специалисти и членове на екипите за подкрепа за личностно развитие от образователната институция.