РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие"

Срещата за методическа подкрепа на тема "Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие" е проведена в ДГ "Звънче" - град Кула.

Задачата на срещата е участие на педагогическите специалисти в обмяна на информация и опит за организиране на процеса на обучение на децата, за които има индикации, че могат да бъдат със специални образователни потребности.

Целите на срещата са: запознаване на  педагогическите специалисти от детската градина с процедурата за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата, изграждане на позитивен организационен климат, създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование.

Водещи на мероприятието са: Анелия Русинова /старши ресурсен учител/ и Галина Георгиева /психолог/ - специалисти от Регионален център - област Видин, а участници са педагогически специалисти и членове на екипите за подкрепа за личностно развитие от образователната институция.