РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Планиране и организация на обучение на ресурсния учител"

Срещата за методическа подкрепа на тема "Планиране и организация на обучение на ресурсния учител" е проведена с педагогически специалисти от ПГТ "Михалаки Георгиев" - град Видин.

Задачата на срещата е запознаване на педагогическата колегия със същността на работата на ресурсния учител.

Целите на срещата са: разясняване на същността на работа на ресурсния учител с родителите; дейността му в екипите за подкрепа за личностно развитие; методите за диагностична дейност и планиране на работата ресурсния учител; представяне на инстроментариум за оценка на индивидуалните образователни потребности на учениците и адаптиране на урок за ученик със специални образователни потребности. 

Водещи на мероприятието са: Георгиела Илиева и Ирена Филипова - старши ресурсни учители от РЦПППО - област Видин, а участници са педагогически специалисти и членове на екипите за подкрепа за личностно развитие от образователната институция.