РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Професионално ориентиране на ученици със специални образователни потребности след VII и X клас

Срещата за методическа подкрепа на тема „Професионално ориентиране на ученици със специални образователни потребности след VII и X клас’’ е проведена с педагогически специалисти от СУ "Христо Ботев" - град Белоградчик.

Целите на методическата подкрепа са: запознаване с целта на професионалното ориентиране на учениците със специални образователни потребности след VII и X клас; запознаване с наредбата за приобщаващо образование.

Задачата на срещата е повишаване на осведомеността на педагогическите специалисти относно начините за насочване на ученици със специални образователни потребности след VII и X клас.

Водещи на мероприятието са: Каролина Цветкова /ресурсен учител/, Петя Арсенова /ресурсен учител/ и Паола Найденова /логопед/, педагогически специалисти на РЦПППО - област Видин, а участници са педагогически специалисти и членове на екипите за подкрепа за личностно развитие от образователната институция.