РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

„Ролята на ресурсния учител и съвместното преподаване в приобщаващото образование“

Срещата за методическа подкрепа на тема „Ролята на ресурсния учител и съвместното преподаване в приобщаващото образование“ е проведена с педагогически специалисти от СУ "Христо Ботев" - град Белоградчик.

Задачите на срещата са: представяне на ефективни модели на прилагане на съвместно преподаване; запознаване с ролята на ресурсния учител и съвместното преподаване.

Целите на срещата са: запознаване на педагогическите специалисти на деца със специални образователни потребности с ролята и функциите на ресурсния учител;запознаване на педагогическите специалисти с идеята за съвместно преподаване и няколко модела на прилагането му.

Водещи на мероприятието са Бонита Стефанова и Каролина Цветкова - ресурсни учители в РЦПППО - област Видин, а участници са педагогически специалисти и членове на екипите за подкрепа за личностно развитие от образователната институция.