РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

„Професионално ориентиране на ученици след VII клас’’

Срещата за методическа подкрепа на тема „Професионално ориентиране на ученици след VII клас’’ е проведена с педагогически специалисти от СУ "Христо Ботев" - град Грамада.

Задачата на срещата е запознаване на педагогическата колегия с процедурата за насочване на ученици със специални образователни потребности от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - област Видин,  които получават  удостоверение за завършен  VII клас - необходими документи, срокове, възможности за професионално ориентиране.

Водещ на мероприятието са: Емилиян Евдокимов /старши ресурсен учител/, Лора Ангелова /логопед/ и Владислав Николов /психолог/ - педагогически специалисти на  РЦПППО - област Видин, а участници са педагогически специалисти и членове на екипите за подкрепа за личностно развитие от образователната институция.