РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

„Приобщеният родител - ключ към успеха на приобщеното дете“

Срещата за методическа подкрепа на тема "Приобщения родител - ключ към успехана приобщеното дете" е проведена с педагогически специалисти от СУ "Христо Ботев" - село Арчар.

Целта на мероприятието е да се формират у родителите умения за подкрепа на учениците от групата, което да доведе до по-добри резултати в учебния процес.

Водещи на мероприятието са: Кристина Димитрова /ресурсен учител/, Емилия Трифонова /логопед - рехабилитатор на слуха и говора/ и Владислав Николов /психолог/ - специалисти от Р РЦПППО - област Видин, а участници са педагогически специалисти и членове на екипите за подкрепа за личностно развитие от образователната институция.