РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

„Професионално ориентиране на ученици след VII клас’’

Срещата за методическа подкрепа на тема „Професионално ориентиране на ученици със специални образователни потребности след VII’’ е проведена с педагогически специалисти от СУ "Н. Й. Вапцаров" - село Дреновец.

Целта на методическата подкрепа е осигуряване ефективен път за комуникация между учител, ученик и родител, възможност за обратна връзка и навременна корекция. 

Задачата на срещата е запознаване с необходими документи, срокове, възможности за професионално ориентиране на ученици със специални образователни потребности,  които получават  удостоверение за завършен  VII клас; 

Водещ на мероприятието е Венелин Велков, ресурсен учител на РЦПППО - област Видин, а участници са педагогически специалисти и членове на екипите за подкрепа за личностно развитие от образователната институция.