РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

„Ролята на ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование”

Срещата за методическа подкрепа на тема „Ролята на ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование” е проведена с педагогически специалисти от СУ "Н. Й. Вапцаров" - село Дреновец.

Задачата на срещата е запознаване на педагогическите специалисти с основните методи, форми и средства на обучение, свързани с адаптирането на учебното съдържание за ученици със специални образователни потребности.

Целите на срещата са: създаване на условия за адаптация на образователната среда към ученика, както и адаптацията на ученика към образователната среда; установяване на основните функции на учителя и ролята му сред учениците в клас, както и взаимодействието му с останалите педагогически специалисти и родители; проследяване на развитието на персонализиран педагогически подход, който да ръководи учителя в неговата работа с ученици със специални образователни потребности.

Водещ на мероприятието е Венелин Велков - ресурсен учител в РЦПППО - област Видин, а участници са педагогически специалисти и членове на екипите за подкрепа за личностно развитие от образователната институция.