РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Професионално ориентиране"

Срещата за методическа подкрепа на тема „Професионално ориентиране’’ е проведена с педагогически специалисти от СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Димово.

Целите на методическата подкрепа са: информиране на учениците и учителите за възможностите за продължаване на образованието и изграждане на визия за бъдещо професионално развитие от гледна точка на следващи степени на образование.

Задачата на срещата е представяне на държавния План-прием за учебната 2023/2024 г. за област Видин

Водещи на мероприятието са: Кристина Брезоева /ресурсен учител/, Наташа Трайкова /старши ресурсен учител/ и Борислава Трифонова /ресурсен учител/, педагогически специалисти на РЦПППО - област Видин, а участници са педагогически специалисти и членове на екипите за подкрепа за личностно развитие от образователната институция.