РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Планиране на организацията на обучение на ресурсния учител"

Срещата за методическа подкрепа на тема "Планиране и организация на обучение на ресурсния учител" е проведена с педагогически специалисти от СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Димово.

Задачата на срещата е представяне на дейности, свързани с методическата подготовка на урока, отнасящи се до създаване на условия за провеждане на индивидуална работа, групова работа, работа в класа - разработване на дидактически материали и дейности, съобразени с индивидуалните потребности и възможности на всеки ученик.

Целите на срещата са повишаване на информираността и разбирането по темата, запознаване с планирането и организацията на дейностите за подкрепа за личностно развитие на учениците от страна на ресурсния учител.

Водещи на мероприятието са: Наташа Трайнова /старши ресурсен учител/, Борислава Трифонова /ресурсен учител/ и Кристина Брезоева /ресурсен учител/ - специалисти от РЦПППО - област Видин, а участници са педагогически специалисти и членове на екипите за подкрепа за личностно развитие от образователната институция.