РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

До директори на училища в област Видин

При насочване на ученици със специални образователни потребности, които завършват VII  клас от РЦПППО-област Видин / чл.140, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за приобщаващо образование, 27.10.2017г./, които желаят да се запишат в профил или в специалност по професия в училища по чл.38, ал.1 от ЗПУО са необходими следните документи:

1. Заявление на родител - Образец 4 / или Образец 5 за ЦСОП/ от секция "Заявления от родители"

2. Служебна бележка от училището, удостоверяваща класа и срочните оценки за I-я учебен срок

3. Оригинал на медицинско свидетелство от личния лекар за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия

4. Протокол от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК с приложена лична амбулаторна карта и др. медицински документи.