РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

До училища на Област Видин

При насочване на ученици със специални образователни поребности от VII клас от РЦПППО-област Видин, които желаят да се запишат в профил или в специалност по професия в училища по чл.38, ал. 1 от ЗПУО са необходими следните документи: 

 

1. Заявление на родител - Образец 4 от секция за родителите / Образец 5 за учениците в ЦСОП/, което може да бъде подадено по електронен път на следния имейл: regioncentre_vidin@abv.bg

2. Служебна бележка от училището, удостоверяваща класа и срочните оценки за I учебен срок;

3. Оригинал на медицинско свидетелство от личния лекар за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;

4. Протокол на ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК с приложена лична амбулаторна карта и др. медицински документи.

 

Документи по т. 2, т. 3 и т. 4 може да се изпратят на хартиен носител с писмо или по куриер на  адрес: гр. Видин, ул. Бдин 66, Регионален център-Видин, Ася Петрова-директор.

Тел. за връзка: 094/ 60 68 68

Насочването на ученици от VII клас ще се извършва чрез попълване на чек лист за дистанционна оценка на ученик от 7 кл. със специални образователни потребности, като контакта с ученика ще се осъществи по телефон. 

Чек листа за дистанционна оценка съдържа въпроси за интересите, предпочитанията и желанието за обучение и професионална реализация на ученика.