РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Дейности на допълнителна подкрепа в електронна среда от 30.11.2020г. до 21.12.2020г.

На основание на Заповед №РД-09-3457 от 26.11.2020г. на Министъра на образованието и науката се организира обучение и допълнителна подкрепа за личностно развитие от педагогическите специалисти в електронна среда от разстояние чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии от 30.11.2020г. до 21.12.2020г.