РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

СУ"Васил Левски", гр. Кула

Административна супервизия на Екипите за подкрепа за личностно развитие в СУ"Васил Левски", гр. Кула. Тема: "Агресивно поведение и мерки за преодоляването му в образователна среда". Водещи са специалистите: Цветомир Митев-психолог, Юлия Димова- логопед и Анелия Русинова-старши ресурсен учител.