РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Специфика на дистанционното обучение

Обучение на Национален институт за образование и приобщаващи политики на тема"Специфика на дистанционното обучение на деца и ученици със специални образователни потребности" с лектор Анна Янина.