РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Заповед №РД-01-626/27.10.2020г. на министъра на здравеопазването

Съгласно Заповед №РД-01-626/27.10.2020г. на министъра на образованието за учениците от VIII до XII клас педагогическите специалисти на РЦПППО-област Видин, считано от 29.10.2020г. до 12.11.2020г. организират обучение и подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.