РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

ДГ"Русалка", гр. Видин

Административна супервизия на Тема "Ранното оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие на деца с риск от обучителни затруднения". Водещи: Катрин Каменова-ресурсен учител, Лора Ангелова-логопед.