РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

ДГ "Синчец" с филиал ДГ "Вида", гр. Видин

Предоставяне на маркери за идентифициране на деца с обучителни трудности в ранна детска възраст.