РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Процедура за одобряване на ДП

Екипът за подкрепа за личностно развитие в детската градина /училището извършва оценка на индивидуалните потребности / срок не по -малък от 14 дни/.

Директорът на детската градина/училището попълва Приложение №3 от секция Регионален екип за одобряване/ неодобряване на предоставянето на допълнителна подкрепа към директора на РЦПППО-Видин.

Директорът на РЦПППО-Видин определя мобилна група от състава на РЕПЛРДУСОП, която на място в съответната детска градина /училище извършва следното:

- обсъжда с ЕПЛР оценката на индивидуалните потребности;

- запознава се с документите;

- при необходимост извършва наблюдение на детето/ученика;

- отправя препоръки във връзка с допълнителната подкрепа;

- изготвя доклад, който обсъжда с ръководителя на РЕПЛРДУСОП;

- доклада се одобрява/ неодобрява от директора на РЦПППО-Видин.

Дейностите се извършват за срок 1 месец, от издаване на заповедта на директора на РЦПППО-Видин за мобилната група.