РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Онлайн процедура за одобряване на допълнителна подкрепа

До Екипите за подкрепа на личностно развитие:

В случаите, когато имате оформени документи на ученици, които се нуждаят от допълнителна подкрепа за личностно развитие и е изтекъл 3 месечния срок за оценка на индивидуалните потребности може да се обърнете към Регионалния екип за ПЛРДУСОП за потвърждаване на оценката.

Попълва се от директора на образователната институция Заявление за потвърждаване на допълнителна подкрепа / Приложение 3 от Секция Регионален екип, заявления от директори/.

Заявлението може да се сканира с подпис и печат и да се подаде по електронен път на имейл: regioncentre_vidin@abv.bg

Потвърждаването на оценка на индивидуалните потребности ще се извърши от мобилните екипи на РЦПППО-Видин с попълване на чек - лист за дистанционна оценка на дете/ученик. Чек-листа за дистанционна оценка съдържа въпроси, с които се получават данни за емоционално развитие и социални умения, езиково развитие и комуникативни умения, академични умения.

За попълването на чек-листа, представител на мобилната група се свързва по телефона с родителя на детето и по този начин се осъществява контакта.

От Екипите за подкрепа за личностно развитие се изисква да представят по електронен път картата за оценка на детето/ученика и копие на медицинския документ.