РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

за дейности по чл.190 от ЗПУО

На 16.09.2019г. със заповед на директора на РЦПППО-област Видин е определен Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в състав:

1. Ръководител: Ангел Донкин -началник отдел АПФСИО на РУО-Видин

2. Цветомир Митев - психолог на РЦПППО-Видин

3. Юлия Димова-логопед на РЦПППО-Видин

4. Анелия Русинова - старши ресурсен учител на РЦПППО-Видин

5. Десислава Младенова - ресурсен учител на РЦПППО-Видин

6. Емилия Трифонова - логопед-рехабилитатор на слуха и говора на РЦПППО-Видин

7. Д-р Ангел Тосев - директор на Дирекция "Медицински дейности" към РЗИ-Видин

8. Ралица Бочева - главен социален работник на ОЗД към Дирекция "Социално подпомагане"-Видин