РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

ОУ"Иван Вазов", гр. Видин

Открита практика на приобщаващо образование с ресурсно подпомагане ще се проведе по български език и литература в VI в клас на 26.05.2021г. в ОУ"Иван Вазов", гр. Видин от старши учител Марийка Василева и старши ресурсен учител Десислава Младенова. Откритата практика ще се наблюдава от членове на ЕПЛР, учители на ОУ"Иван Вазов", гр. Видин и педагогически специалисти на РЦПППО-област Видин през платформа Zoom.