РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Открита практика за приобщаващо образование с ресурсно подпомагане в ДГ "Детелина" - град Брегово

Откритата практика се организира от ДГ "Детелина" - град Брегово и РЦПППО - област Видин.
Ситуацията се проведе в четвърта група, по образователно направление Околен свят, на тема: "Земята е наш дом". Педагогическите специалнисти, които демонстрираха екипна работа бяха Пролетка Александрова /старши учител/ и Мария Колева /ресурсен учител/. 
Откритата практика бе наблюдавана на живо през платформата Zoom от педагогически специалисти от цялата област.