РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Открита практика за приобщаващо образование с ресурсно подпомагане в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Видин

Открита практика за приобщаващо образование с ресурсно подпомагане в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Видин, съгласувана с плана на РУО - Видин за учебната 2021/2022 година.

Урокът се проведе във 2 б клас, на тема "Мога да откривам въпросителни изречения" /урок за упражнение/. Педагогическите специалнисти, които демонстрираха екипна работа бяха Анелия Илиева /начален учител/ и Ралица Станкова /ресурсен учител/. 

Откритата практика бе наблюдавана на живо през платформата Zoom от педагогически специалисти от цялата област, а също така и от представители на РУО - Видин.