РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Информация за отлагане от задължително обучение в I клас

Отлагане по обективни причини от задължително обучение в I клас се извършва от Регионалния екип към РЦПППО-област Видин с подаване на следните документи:

 

1. Заявление от родителя Образец 3 / от секция за родителите, което може да се подаде по електронен път на имейла: regioncentre_vidin@abv.bg

2. Копие на акта за раждане на детето.

3. Протокол от ЛКК.

4. Копие на Удостоверение за задължително предучилищно образование.

5. Резултати от скрининг теста за ранно оценяване на риска от обучителни затруднения.

 

Документи по т.2, т.3, т.4 и т. 5 могат да се изпратят с писмо или по куриер на адрес: гр. Видин, ул. Бдин 66, Регионален център-Видин, Ася Петрова - директор.

Тел. за връзка: 094/60 68 68

 

Отлагането от задължително обучение в I клас ще се извърши чрез попълване на чек - лист за дистанционна оценка на дете при отлагане на задължително обучение в I клас. Чек листа съдържа въпроси, които дават представа за отношението към детската градина, комуникация, предакадемични умения, моторно развитие на детето.

Контактът на специалистите на РЦПППО-Видин с детето ще бъде реализиран чрез телефона на родителя.