РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Училище за родители

Проведено в ОУ"Епископ Софроний Врачански", гр. Видин е училище за родители на Тема "Учител-родители-деца за ефективно взаимодействие, доверие и включване в училищния живот" Участват класни ръководители, ресурсен учител, психолози, логопеди и родители.