РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Супервизия на педагогически специалисти за повишаване информираността

Административна супервизия с цел разясняване на допълнителната подкрепа на учениците. Тема: "Агресивно поведение и мерки за преодоляването му в образователна среда". Водещи: Ася Петрова-директор, Наташа Трайкова-старши ресурсен учител и Цветомир Митев-психолог.