РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Насоки за ресурсно подпомагане с допълнителна подкрепа

Подпомагане на членовете на Екипите за подкрепа за личностно развитие.