РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

За ученици със СОП

РЕПЛРДУСОП извършва допълнителна специализирана оценка и изразява становище за потвърждаване/отхвърляне на препоръка за промяна на формата на обучение.

Срок: Месец септември, 2019