РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Проведени консултации в Дни на отворени врати за учебната 2022-2023 година

Във връзка с Годишен план за дейността на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Видин 2022 – 2023 г.,екипът на РЦПППО - област Видин организира безплатни консултации за деца и ученици по сертифицирани методики в дните: 04.04.2023 г., 05.04.2023 г. и 06.04.2023 г. 

Консултациите се извършват от психолози, логопеди и ресурсни учители в зависимост от потребностите на детето/ученика и по желание на родителите.

Методиките, които са използвани са:

- Картинен тест за фонологично осъзнаване, гл. ас . д-р Катерина Щерева

- Оценка на четенето /декодиране и разбиране/ и неговите нарушения при ученици от първи и втори клас , гл. ас. д-р Катерина Щерева

- Оценка на езиковата и говорната изява в устната реч и писмена реч / за деца и ученици  / Методика на В. Матанова и Е. Тодорова

- Скала за изследване на детска тревожност / 8 – 12 г./

- Проба на Пиерон – Рутер за изследване устойчивостта и концентрацията на вниманието / 8 – 12г./

- Скалата за интелигентност на Уекслeр за деца

- Рейтинг скала за оценка на детското развитие - Developmental Profile-3 (DP-3) / за деца и ученици до 13 г. /

По предварително заявено желание от страна на родител общо са проведени 43 индивидуални консултации с деца, ученици и родители, от които 25 логопедични консултации от петима логопеди; 10 психологически консултации от трима психолози и 8 методически консултации с родителиот двама ресурсни учители на РЦПППО - област Видин.