РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

ДГ "Детелина" с филиал ДГ ''Васил Левски", гр. Видин

Предоставяне на знания за работа с деца в риск от обучителни трудности.