РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

В случай, че е постъпило Заявление /Приложение/ №3 за допълнителна подкрепа за личностно развитие съгласно чл.190, ал.3, т.1 в началото на 2017/2018 учебна година Регионален екип за подкрепа за личностно развитие чрез мобилните си екипи ще извърши оценката на индивидуалните потребностив срок до 29.09.2017г.